fbpx

ADITIVI ZA SVINJE

Prva enzimska kombinacija za svinje i svu živinu, uključujući i divljač

 

Univerzalan i fleksibilan

 • Fleksibilno doziranje – varijabilna doza u zavisnosti od sastojaka/tipova hraniva za maksimalni dobitak
 • Registrovan u EU za korišćenje kod prasadi, u groveru i finišeru kod svinja, ćurki, nosilja, patki i manjih vrsta živine, npr. fazana, jarebica i sl.

Konzistentnost i pouzdanost

 • Ksilanaza i ß-glucanaza u kombinaciji za dejstvo protiv vlakana u obrocima od mješavine žitarica, rezultira poboljšanjem svarljivosti i povećanjem profitabilnosti
 • Dokazano u ogledima na konzistentno poboljšanje konverzije i dnevnog prirasta kod svih vrsta životinja

Praktičnost u aplikaciji

 • Lako korišćenje uz Phyzyme XP fitazu nudi dobre mogućnosti za dodatno smanjenje cijene hrane
 • Dostupan kao tečni i kao granulisan proizvod
 • Granulisana forma proizvoda sa superiornu termostabilnost u hrani peletiranoj do 90©C(194F)
 • Tečni proizvod omogućava laku primjenu poslije peletiranja
 • Serija tečnih i suvih proizvoda radi lakše primjene u industriji stočne hrane
 • Lak za umješavanje i bez prašine, radi precizne upotrebe u mješaonama

Zašto su sirova vlakna trošak u produktivnosti ishrane?

Nutritivna vrijednost žitarica i drugih sirovina je pod negativnim uticajem sadržaja sopstvenih celuloznih vlakana. Osnovne komponente rastvorljivih i nerastvorljivih vlakana uključuju arabinoksilane i ß-glukane, koji se nalaze u ćelijskim zidovima biljaka.

Negativni efekti rastvorljivih i nerastvorljivih vlakana uključuju:

 • dejstvo kao fizička barijera za endogene enzime životinja, onemogućujući dostupnost korisnih hranljivih materija
 • povećanje viskoziteta crijevnog sadržaja dovodi do:
 • smanjenja unosa hrane zbog smanjene pasaže crijevnog sadržaja
 • smanjenja iskorišćavanja hranljivih materija jer sopstveni enzimi životinja nemaju lak pristup supstratu
 • ovo dovodi do gubitka vrijedne energije i proteina/aminokiselina jer životinja bespotrebno proizvodi više sopstvenih enzima koji na neadekvatan način dejstvuju na celulozna vlakna
 • vlažna stelja ili mekan/vodenast feces zbog štetnih izmjena crijevne flore

Loše svarena hrana smanjuje produktivnost životinja, povećava proizvodne troškove i smanjuje profitabilnost.

Kako može Axtra XB da pomogne?

Axtra XB je preparat endo-1, 4-ß-ksilanaze i endo-1, 3(4)-ß-glukanaze koji proizvodi Trichoderma reesei. Ksilanaza i ß-glukanaza u Axtri XB ciljaju antinutrijent arabinoksilan i ß-glukan nađen u celuloznim vlaknima žitarica i drugih sirovina. Preko ciljanja ovih slobodnih komponenti vlakana, Axtra XB poboljšava varenje pomažući oslobađanje hranljivih materija, smanjujući viskozitet crevnog sadržaja; smanjujući proizvodnju velike sekrecije u crevima (ovo uzrokuje endogene gubitke) i poboljšava kvalitet stelje i konzistenciju fecesa.

Axtra XB olakšava…

Sa sigurnošću Daniscovog naučno zasnovanog pristupa ishrani domaćih životinja, Axtra XB je svestran proizvod koji je lak za korišćenje. Axtra XB ima registraciju za mnogo vrsta životinja, fleksibilnost u doziranju i izvanrednu efikasnost u odnosu na razne sirovine.

Axtra XB daje konzistentno ekonomsko poboljšanje u produktivnosti u odnosu na širok opseg vrsta životinja i vrsta receptura, dodajući vrednost hrani i proizvodnji životinja.

Kako najbolje koristiti Axtru XB

Axtra XB je dizajnirana i detaljno testirana za korišćenje kod svinja i živine hranjenih smješom različitih žitarica, npr. pšenica, ječam, raž, tritikale , ovas, kukuruz i biljni proteinski izvori.

 

Vrsta

Fleksibilna aplikacija

Brojleri

0.05 – 0.2 kg/t

Ćurke

0.05 – 0.2 kg/t

Nosilje

0.05 – 0.2 kg/t

Ostala živina

0.05 – 0.2 kg/t

Prasad

0.05 – 0.2 kg/t

Grover finišer za svinje

0.05 – 0.2 kg/t

Veće uštede su moguće kombinujući Axtra XB sa Phyzymom XP – fitazom za maksimalno otpuštanje hranljivih materija. Axtra XB ima svoju matricu za maksimalizovanje uštede u proizvodnji hrane, koja je dostupna po zahtjevu.

 

Axtra® PHY 10000 TPT je premijum fitaza specifično razvijena za povećanje svarljivosti fitinskog fosfora, kalcijuma, energije i aminokiselina u živinarskoj i svinjarskoj proizvodnji.

Aditivi:

Za poboljšanje svarljivosti:
Garantovana minimalna aktivnost 6-Phytase (EC 3.1.3.26) (4a24) 10 000 FTU

Ciljne životinje

Za upotrebu u hrani za monogastrične životinje.

Doziranje

250 – 2000 FTU / kg gotove hrane (0,025 – 0,2 kg / t gotove hrane)
Za upotrebu u gotovoj hrani. Uključivanjem bilo direktno ili preko premiksa.

Sastav

Sušeni proizvod fermentacije Trichoderma reesei na nosaču
Nosač: kalcijum karbonat.

Karakteristike

Axtra® PHY 10000 TPT2 se isporučuje kao fino granulisan proizvod prljavo bijele ili svijetlo braonkaste boje.

Enzimi se proizvode u skladu sa preporukama FAO / VHO JEFCA i FCC. U finalnom proizvodu nema živih mikroorganizama. Nijedan od sastojaka nije životinjskog porijekla

Stabilnost obrade

Čuvati u suvim uslovima. Aktivnost enzima ostane stabilna najmanje 15 mjeseci kada se čuva u originalnom pakovanju na <20 ° C i tokom 6 mjeseci kada je uključen u premiksu vitamina / minerala i skladišten na <20 ° C.

Veličina pakovanja:

Axtra® PHY 10000 TPT  je dostupan u vrećama od 25 kg sa unutrašnjom vrećom od polietilena i vrećama od 1000 kg.

BioPlus YC™ je probiotik u kome su aktivni sastojci u jednako sprejno osušenoj smješi sporoformnih bakterijskih sojeva Bacillus licheniformis DSM 5749 i Bacillus subtilis DSM 5750. Ova dva mikroorganizma rastu prirodno na tlu i u soji. Bacillus licheniformis i Bacillus subtilis su bakterije koje se, nakon unošenja, raspoređuju u gastro-intestinalnom traktu gdje proizvode enzime koji razlažu skrob – amilaze, enzime koji razlažu proteine – proteaze i enzime koji razlažu masti – lipaze. Ovi enzimi pomažu varenje komponenata hrane u manje molekularne supstance koje su lako iskoristive za životinje. Ovi mikroorganizmi su kompetitivna flora sa E.coli i Clostridia sojevima, te uspješno vrše supresiju istih.

 

Mikroorganizmi koji proizvode enzime:

 • smanjuju broj gram-pozitivnih i gram-negativnih patogenih mikroba u digestivnom traktu
 • obezbjeđuju bolji rast
 • poboljšavaju konverziju hrane
 • bolja svarljivost proteina, skroba i masti
 • manja smrtnost
 • homogena legla i jata
 • bolji prirast mladih kategorija
 • poboljšanje proizvodnih rezultata čak i u lošim uslovima gajenja
 • pogodan za peletiranje

Zdravlje

 • promocija i stabilizacija pozitivnih i poželjnih bakterija ( mliječnokiselinske bakterije )
 • pomaže metabolizam boljim korišćenjem hranljivih sastojaka
 • stabilizacija crijevne flore i prevencija dijare preko supresije E.coli i Clostridia sojeva

Proizvodne osobine

 • široko polje aktivnosti dva komplementarna sporulentna Bacilus-a i kompetitivnost sa Clostridia i E.Coli – sprečavanje ‘sudden death sindrom’ kod krmača i vertikalnih infekcija na prasad
 • specijalno selektovani sojevi sintetišu enzime ( proteaze, lipaze, amilaze )
 • poboljšana konverzija hrane i povećan dnevni prirast kod:
 • prasadi- prosječna konverzija -4.5%, a dnevni prirast 9%
 • krmače- mortalitet prije odbijanja -22%, a masa na odbijanju +5%
 • ćurki- prosječna konverzija -2%, a dnevni prirast 3%
 • brojlera- prosječna konverzija -4,5%, a dnevni prirast 2,3%, dok je smanjenje smrtnosti -22%
 • Telad- prosječna konverzija hrane -2%, a dnevni prirast +5%

Činjenice:

 • Stabilizacija crijevne flore
 • Proizvodnja enzima
 • Preživljavanje u procesu peletiranja i ekspandiranja
 • Kompatibilan sa antibioticima i drugim dodacima hrani

Prednosti:

 • Poboljšano zdravstveno stanje
 • Dosljedno bolji dnevni prirast i konverzija hrane
 • Smanjuje digestivna oboljenja

Posljednjih godina, kontaminacija biljnih kultura mikotoksinima je postala ozbiljno pitanje koje se tiče industrije stočne hrane. Ukoliko je istina da je prevencija bolja od liječenja, podjednako je tačno da nepovoljne vremenske prilike ne omogućavaju da prevencija uvijek bude efikasna. Mnogo toksina različite strukture i hemijskog sastava mogu često da budu nađeni u kontaminiranim sirovinama. U svrhu postizanja kompletne dekontaminacije, mješavina apsorbentnih agenasa je jasno indikovana. BioTox® je jedna takva mješavina. Svaki agens uspješno suzbija efekte specifičnog mikotoksina. Proizvod “hvata” toksične supstance svojom apsorbentnom matricom, koja stvara jake elektrostatične veze koje preveniraju razdvajanje ovakvog kompleksa. Sem posjedovanja visokog afiniteta prema mikotoksinima, komponente koje čine BioTox® ne prouzrokuju deapsorpciju, čak ni u uslovima visoke kiselosti (pH 2, na primjer). Ovo je osnovna osobina proizvoda, pošto je kiselost neizbježna u digestivnom traktu. Laboratorijski testovi, eksperimenti uživo i upotreba u različitim situacijama su pokazali efikasnost BioTox®-a u prevenciji i smanjenju problema izazvanih mikotoksinima.

 

Zbog toga se preporučuje da se BioTox® koristi u prisustvu:

 • Vidljivo pljesnive hrane ili sirovine, naročito u periodima kad je kontaminacija u punom zamahu
 • Mikotoksin-kontaminirane hrane ili sirovina, u cilju redukcije negativnih efekata na zdravlje životinja
 • Problema unosa hrane

Kao indikacije nam mogu poslužiti smanjen unos hrane, povraćanje, prestanak rasta, redukcija u proizvodnji mlijeka i jaja, opadanje fertiliteta, krvarenje i slabljenje imunog sistema.

 

Korišćenje BioTox® se preporučuje:

 • Kod mogućih nepovoljnih uslova u okruženju (sadržaj vode, temperatura, nivoi kiseonika i ugljendioksida, buđ, toksične materije,mikrobiološka interakcija, insekti, slabokvalitento hranivo), koji nepovoljno utiču na proces skladištenja, a pogoduju razvoju mikotoksina.
 • Kada zastupljenost mikotoksina utiče na gubitke u smislu nižeg prinosa žitarica i smanjenja kvaliteta hrane, smanjenja nutritivnih vrednosti, na uslove gajenja i manji reproduktivni status životinja.
 • BioTox® apsorbent, po svom sastavu, nema nikakvih štetnih dejstava na životinje ili ljude. Stoga, nikakve posebne mjere opreza nisu potrebne pri upotrebi ovog proizvoda.
 • BioTox® ne predstavlja nikakvu opasnost po zdravlje životinja čak i prilikom upotrebe sa jako kontaminiranim proizvodima;
 • Zbog svoje efikasnosti; nezavisni istraživački centri su dokazali efikasnost. BioTox® u suzbijanju sledećih mikotoksina: Fumonisin, B1, Zearalenone, Vomitoxin, Aflotoxins, Ochratoxin i drugih.

Hepatron 95% je napravljen od čistog Betaina. Betain ili trimetilglicin je metilovan derivat glicina, bipolarni molekul sa tri metil grupe (CH3). Vrši funkciju kao donor metil grupe, ali pored toga nudi veoma efikasne fiziološke pogodnosti svojim osmoregulativnim efektima.

 

Funkcija 1: Donor metil grupe

Metil grupe Betaina se mogu ukloniti i na taj način Hepatron 95% može biti donor metil grupe. Donacija metil grupama je važna za pravilnu funkciju jetre, ćelijsku diobu i reakcije detoksikacije. Takođe ima ulogu u proizvodnji karnitina i zaštiti bubrega.

 • Kao donor metil grupe, Betain je efikasniji od Holin Hlorida
 • Upotrebom Hepatron 95%, dodavanje Holin Hlorida postaje nepotrebno ukoliko sastojci hrane sadrže dovoljno endogenog Holina za zadovoljenje potreba životinja.
 • Individualne doze Hepatron 95% mogu da se kalkulišu u zavisnosti od upotrebljene recepture.

 

Funkcija 2: Osmoregulacija

Betain se akumulira u ćelijama, stabilizuje balans vode i štiti crijevne ćelije od dehidratacije.

 

Podrška stabilnosti i funkciji crijeva

 • Zdrava crijevna sluzokoža
 • Optimalni unos hranljivih materija
 • Podržava efekte kokcidiostatika
 • Suvlja prostirka

 

Pozitivan uticaj na trup

 • Povećanje grudnog mesa i manji sadržaj trbušnih masti
 • Smanjeni klanični gubici

 

Manji zahtjevi za energijom za održavanje metabolizma ćelija

 • Više energije se može koristiti za dodatnu proizvodnju

 

 

Preporuka za doziranje:

 • Funkcija metilacije:

100 – 250 g Hepatron 95% / t gotove smješe

 • Osmotska funkcija:

>1 000 g Hepatron 95% / t gotove smješe

Puferizovana mješavina mravlje, propionske i mliječne kiseline na nosaču

 

 • Snižavanje pH vrijednosti u hrani ( smanjenje puferskog kapaciteta )
 • Poboljšanje higijenskih svojstava stočne hrane
 • Sinergetski efekti sa probioticima  ( npr. BioPlus YC )
 • Poboljšanje svarljivosti

Način delovanja:

BioAcid Ultra je poluprotektirana mješavina kiselina za primjenu u stočnoj hrani za smanjenje pH vrijednosti u digestivnom traktu. Pare kiselina se konstantno oslobađaju i podjednako distribuiraju kroz stočnu hranu. Postiže se visoka konzervacija, koja štiti stočnu hranu od kvarenja.

Organske kiseline kao što su mravlja, propionska i mliječna su slabe kiseline, što znači da u kiseloj pH one se samo djelimično razlažu na naelektrisane organske anjone i protone. Njihove pKa vrednosti odgovaraju pH vrijednosti pri kojoj su 50% njih disocirane u vodenoj sredini. Za masne kiseline kratkog i srednjeg lanca pKa vrijednosti su u rasponu od 3 do 5. U rastvoru niske pH vrijednosti većine molekula kiselina biće nedisosovani. Dakle oni nemaju naelektrisanje. To im omogućava da prođu kroz lipidne membrane bakterijskih ćelija. Kada jednom uđu u bakterijsku citoplazmu, visoka proporcija molekula kiselina će disosovati u skoro neutralnoj pH sredini. Protoni i anjoni organskih kiselina su oslobođeni. To sprečava reprodukciju gram negativnih bakterija, dok gram pozitivne bakterije poput laktobacila nisu ugrožene primjenom BioAcid Ultra. Kada se koriste u vodi za piće kiseline smanjuju pH vrijednost, ograničavaju rast nepoželjne mikroflore i poboljšavaju enzimatsku razgradnju sastojaka hrane.

Posebno mlade životinje proizvode neadekvatne količine želudačne kiseline, što često dovodi do nedovoljne acidifikacije hrane. Dakle rizik od infekcije patogenim klicama se povećava. Pored efekta na stabilizaciju eubioze, primjena BioAcid Ultra takođe pokazuje pozitivne efekte na performanse u odgoju. Niža pH vrijednost podržava aktivnost proteaza u pozitivnom smislu, otuda je ukupna iskorišćenost proteina povećana.

Efekti BioAcid Ultra:

 • smanjenje rasta nepoželjne mikroflore
 • smanjenje ulaska nepoželjne mikroflore iz nižih dijelova crijeva u želudac (što je važno za tek odlučenu prasad)
 • smanjenje bakterijske razgradnje hranljivih materija
 • smanjenje količine proizvoda bakterijskog metabolizma koji imaju negativan uticaj na zdravlje životinja
 • poboljšanje svarljivosti proteina putem aktiviranja pepsinogena u pepsin
 • crijevna disocijacija oslobađa H+ jone koji služe kao pH barijera protiv patogena
 • kolonizacija vila
 • veći efekat smanjenja želudčane pH

Prednosti BioAcid Ultra

 • BioAcid Ultra je “siguran”
 • Značajno smanjuje problem prašine i tako doprinosi boljem radnom okruženju u skladištima
 • Puferski i granulisan, stoga manje isparljiv i korozivan, i time lakši za korišćenje

Sastav:

Mliječna kiselina (E 270), mravlja kiselina (E 236), amonijum – formijat (E 295), propionska kiselina (E 280) i amonijum – propionat (E 284) na nosaču (vermikulit).

Doziranje:

1,0 – 5,0 kg/toni stočne hrane

( U zavisnosti od sastava i kvaliteta stočne hrane )

Bredol je emulgator koji se koristi u industriji stočne hrane radi:

 1. Lakšeg miješanja vode i ulja. Ovo omogućava bolje, bezbjednije, ravnomjernije i dugotrajnije vlaženje hrane.
 2. Lakšeg miješanja svih poznatih tečnosti koje se koriste u industriji stočne hrane (aminokiseline, tečni zakiseljivači, ulja, voda, melasa i slično)
 3. Lakšeg i bržeg peletiranja i uštede električne energije tokom procesa peletiranja. Radni vijek matrice produžava za oko 10%.
 4. Radi manjeg pjenušanja mliječnih zamjenica tokom procesa pripreme za napajanje. 

Bredol 683® se dozira od 0,4-0,5 kg/T gotove hrane.

TechnoMos® je prebiotik i imunostimulans baziran na oligomananima i β-glukanu ekstrahovanim direktno iz ćelijskog zida pivskog kvasca (Saccharomyces cerevisiae).

TechnoMos® sadrži visok sadržaj veoma efikasnih

 • β-Glukana i
 • Mannanoligosaccharid-a.

Koji je način delovanja TechnoMos®?

β-(1,3) Glukana

… su poznati kao imunomodulatori sa stimulišućim efektom na nespecifični imuni sistem. β-Glucane podržava odbranu organizma aktivirajući makrofage što provocira povećanje proizvodnje imunoglobulina. Naročito za tek rođene i mlađe životinje su ovi efekti životno značajni. Međutim, i sve druge životinje imaju koristi od ovih efekata tokom stresnih perioda (npr. infekcije, promjene hrane, premještaji, vakcinacije).

Mananoligosaharidi (MOS)

… su nesvarljivi karbohidrati koji imaju pozitivan regulatorni efekat na crijevnu mikrofloru. U digestivnom traktu MOS dolazi u kontakt sa specifičnom crijevnom mikroflorom – kako onom poželjnom, tako i onom patogenom, kao što su E. coli, salmonella, clostridia. Obično ovi patogeni organizmi se vezuju za crijevni zid i ometaju zdravstveno stanje životinja kolonizujući crijevni sadržaj. Zbog specifičnog afiniteta, MOS je sposoban da se vezuje za receptore patogena. Na ovaj način se izbjegava vezivanje patogena na crijevni zid. Ovaj kompleks (patogen-MOS) koji nastaje, izbacuje se preko izmeta. Borbom sa patogenima, poželjna crijevna flora (Bifidobacteria, Lactobacillus species) se podržava. Normalna crijevna flora je preduslov tza maksimalno iskorišćavanje hranljivih materija.

Utiče na smanjenje ranih problema sa prolivima prasadi i pojačava lokalni imunitet.

 • Suzbija pojavu patogena koji izaziva dijareju
 • Poboljšava vitalnost životinje
 • Smanjuje smrtnost prasadi

Sastav

Kombinacija aktivnih sastojaka u Bimulac®Pre sastoji se iz imunoglobulina, modifikovanog ćelijskog zida kvasca i dva soja Bacillus-a. Podržava lokalni imunitet crijeva od drugog dana života, vezajući patogene i stabilizujući crijevnu floru istovremeno.

Bimulac®Pre je testiran od strane veterinara na preko 500 000 prasadi. Ustanovljeno je jasno smanjenje problema prvog proliva kod prasadi koja postaje energičnija i produktivnija.

Doziranje 

0.5 g po prasetu na dan, od drugog dana života, drenčovanjem ili putem mliječne zamjenice.

Pakovanje

Konzerva od 0,5kg; vreće od 1kg i od 5kg.

Pasta za oralnu primjenu kod novorođene prasadi, radi boljeg i snažnijeg starta – ZALUČITE VIŠE PRASADI PO LEGLU

 

DIJETETSKI DODATAK U ISHRANI PRASADI

Pasta koja sadrži više sastojaka:

 • Koncentrovani kolostrum sadrži imunoglobuline koji pojačavaju pasivni imunitet,
 • Trigliceridi srednjeg lanca, koji obezbeđuju dostupnu energiju i preveniraju hipoglikemiju,
 • Probiotici koji uspostavljaju izbalansiranu i poželjnu mikrofloru,
 • Vitamini i visokodostupni mikroelementi radi podrške imunoloških funkcija i podrške aktivnom imunitetu.

Dodaci:

Mešavina Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Lactobacillus rhamnosus, Enteroccocus faecium, Vitamin A, Vitamin C, Vitamin B12, Vitamin E, Cink, iz BioKey® helata, Bakar, iz BioKey® helata, Mangan, iz BioKey® helata, Selen, iz BioKey® (iz natrijum selenita)

Doziranje:

2 ml po prasetu, odmah nakon prašenja, čim bude moguće. Slabije vitalna prasad ili cijela legla treba tretirati dvaput u razmaku od 6 sati.

Instrukcije za primjenu:

za oralnu primjenu nakon prašenja uz primjenu Biochem dozatora

Dodatak hrani ili vodi za živinu i svinje nakon vakcinacije i medikacije

 

DIJETETSKI DODATAK U ISHRANI SVINJA I ŽIVINE

Prašak koji se dodaje u vodu ili u hranu za svinje i živinu:

 • Rescue Kit® se koristi odmah nakon vakcinacije i medikacije
 • Rescue Kit® obnavlja crijevnu floru poremećenu veterinarskim tretmanima i ubrzava regeneraciju crijevnog zida
 • Rescue Kit® pomaže održavanje osnovnih crijevnih funkcija tokom rizičnih i neoptimalnih uslova proizvodnje
 • Održava produktivnost u periodima malapsorpcije
 • Smanjuje lečenja, mortalitet i morbiditet životinja

Način delovanja:

 • Probiotska komponenta stabilizuje crevnu floru i prevenira dijareu
 • Supresivno deluje na štetnu mikrofloru
 • Podržava poželjne bakterije, npr. lactobacillus
 • Pojačava crijevnu mukozu i ubrzava njen oporavak nakon disbakterioza i malapsorpcije
 • Održava osmotski balans ćelija mukoze crijeva što dovodi do bolje retencije vode, bolje resorpcije hranljivih materija, smanjuje dehidrataciju i vodnjikavost izmeta
 • Pojačava imuni odgovor zbog visoko dostupnog cinka koji pomaže regeneraciju ćelija mukoze

Osobine proizvoda:

Rescue Kit® sadrži neophodne komponente koje ubrzavaju rekonvalescenciju nakon lečenja ili vakcinacije. Rescue Kit® prevenira reinfekcije i nespecifične enteritise i podržava imuni odgovor tokom stresnih perioda i malapsorpcije koja je recimo uzrokovana lečenjem. Rescue Kit® sadrži isključivo prirodne proizvode bez ikakvih sintetskih komponenata.

Doziranje:

U hrani: 2kg/T gotove smeše u predstarteru i starteru kod prasadi ili tokom 5-10 dana nakon antibiotskog tretmana

U vodi: 1kg/1000L vode 10 dana tokom odbijanja od sise prasadi, tokom stresa, za održavanja mikrobnog balansa i nakon antibiotskih tretmana kod živine i svinja.

Napomena:

Ne koristiti zajedno sa antibioticima. U tim slucajevima koristiti vodotopivi Bio Zink®. Cevi očistiti pre upotrebe i svaki treći dan tokom upotrebe.

Mješavina organskih kiselina za poboljšanje higijene vode za svinje i živinu.

 

 • Poboljšava higijenu vode
 • Smanjuje formiranje biofilma u sistemu za napajanje
 • Smanjuje rast nepoželjne mikroflore
 • Smanjuje bekterijsko razlaganje hranljivih materija
 • Poboljšava svarljivost proteina

Način delovanja:

Kiseline koje se nalaze u Versal Liquidu imaju dva načina delovanja:

 1. Jedan dio kiseline disocira lako. Tako se pH vrijednost u hrani, vodi i crijevnom traktu brzo smanjuje. Zbog ovako kisele sredine razvoj štetnih bakterija je otežan.
 2. Drugi nedisosovan dio organskih kiselina difuzijom ulazi u ćelije gram negativnih bakterija. Kiselina disocira unutar ćelije čime je reprodukcija bakterija inhibirana. Poželjna mikroflora, kao što su laktobacili, nije ugrožena aplikacijom Versal Liquid-

Mlade životinje obično ne proizvode adekvatne količine kiselina koje bi zaustavile prodor nepoželjne mikroflore iz nižih partija crijeva u želudac. Versal Liquid poboljšava acidifikaciju, stabilizuje eubiozu u crijevnom traktu i ima efekte na uzgojne performanse.

Niske vrijednosti pH su neophodne za aktivaciju želudačne proteaze – pepsina. Tako niska pH vrednost povećava svarljivost proteina.

Aditivi:

 • Mravlja kiselina ( E 236 )
 • Propionska kiselina ( E 280 )
 • Mlečna kiselina ( E 270 )
 • Limunska kiselina ( E 330 )
 • Sirćetna kiselina ( E 260 )

Doziranje u pijaćoj vodi:

0.5 – 2.0 kg/1000 kg ( za ciljnu pH od 4.5 )

Doziranje zavisi od kvaliteta vode.

Axtra XB ®

Axtra ® PHY 10000 TPT

BioPlus ® YC

BioTox® adsorbent mikotoksina

Hepatron ® 95%

BioAcid ® Ultra

TechnoMos ®

Piglet Protector ®

Rescue Kit ®

VerSal Liquid ®