fbpx

ADITIVI ZA ŽIVINU

Kompleks enzima za kukuruz-soja / sirak-soja obroke za živinu uz maksimalno učešće pšenice.

Ekonomske prednosti korišćenja:

 • Povećnje prirasta
 • Povećanje proizvodnje jaja
 • Povećanje efikasnosti hrane
 • Smanjivanje raznolikosti sastojaka hrane, koja ima za rezultat veću uniformnost jedinki
 • Mogućnosti smanjenja troškova ishrane, uz održavanje iste produktivnosti jedinki
 • Poboljšanje kvaliteta legla
 • Smanjenje količine izmeta i izlučivanja azota
 • Poboljšava čistoću ljuske jajeta
 • Poboljšava boju žumanceta

Konzistentna pouzdanost:

 • Istraživan i razvijen na univerzitetima i naučnim institutima širom sveta
 • Potpuno isprobano u tržišnim uslovima
 • Potvrđeno od strane više od 130 istraživanja i proba na tržištu

Preporuke za korišćenje:

Avizyme može da se primeni u hrani na jedan od ova dva načina:

 1. Za poboljšanje produktivnosti ptica, dodati Avizyme na gotovu hranu
 2. Za smanjenje troškova u proizvodnji hrane, a radi zadržavanja produktivnosti ptica, preformulisati sastav hrane smanjujući nutritivnu gustinu hrane.

Skladištenje:

Skladištiti na suvom. Aktivnost enzima je stabilna najmanje 15 meseci u originalnom pakovanju na temperaturama <20°C i najmanje 4 meseca kada je ukljuèen u vitaminsko-mineralni premiks i uskladišten na temperaturi ispod 20°C (<68°F)

Doziranje:

 • Za nosilje i roditeljska jata: 0.15 kg/toni (0.015%) gotove hrane, ili direktno ili preko premiksa.
 • Za ostale kategorije živine: 0.2 kg/toni (0.02%) gotove hrane, ili direktno ili preko premiksa.

Stabilnost u proizvodnji:

Enzimi su nanešeni na specijalno pripremljen nosač pomoću patentiranog procesa, koji obezbeđuje stabilnost tokom peletiranja.

Radi optimalne bioefikasnosti ne prelaziti temperaturu kondicioniranja i peletiranja od 85°C (185°F).

Opasna materija. Izaziva senzibilizaciju prilikom inhalacije. Ne udisati prašinu.

Prva enzimska kombinacija za svinje i svu živinu, uključujući i divljač

Univerzalan i fleksibilan

 • Fleksibilno doziranje – varijabilna doza u zavisnosti od sastojaka/tipova hraniva za maksimalni dobitak
 • Registrovan u EU za korišćenje kod prasadi, u groveru i finišeru kod svinja, ćuraka, nosilja, pataka i manjih vrsta živine, npr. fazana, jarebica i sl.

Konzistentnost i pouzdanost

 • Ksilanaza i ß-glucanaza u kombinaciji za dejstvo protiv vlakana u obrocima od mješavine žitarica, rezultira poboljšanjem svarljivosti i povećanjem profitabilnosti
 • Dokazano u ogledima na konzistentno poboljšanje konverzije i dnevnog prirasta kod svih vrsta životinja

Praktičnost u aplikaciji

 • Lako korišćenje uz Phyzyme XP fitazu nudi dobre mogućnosti za dodatno smanjenje cijene hrane
 • Dostupan kao tečni i kao granulisan proizvod
 • Granulisana forma proizvoda sa superiornu termostabilnost u hrani peletiranoj do 90©C(194F)
 • Tečni proizvod omogućava laku primjenu posle peletiranja
 • Serija tečnih i suvih proizvoda radi lakše primjene u industriji stočne hrane
 • Lak za umješavanje i bez prašine, radi precizne upotrebe u mješaonama

Zašto su sirova vlakna trošak u produktivnosti ishrane?

Nutritivna vrijednost žitarica i drugih sirovina je pod negativnim uticajem sadržaja sopstvenih celuloznih vlakana. Osnovne komponente rastvorljivih i nerastvorljivih vlakana uključuju arabinoksilane i ß-glukane, koji se nalaze u ćelijskim zidovima biljaka.

Negativni efekti rastvorljivih i nerastvorljivih vlakana uključuju:

 • dejstvo kao fizička barijera za endogene enzime životinja, onemogućujući dostupnost korisnih hranljivih materija
 • povećanje viskoziteta crijevnog sadržaja dovodi do:
 • smanjenja unosa hrane zbog smanjene pasaže crevnog sadržaja
 • smanjenja iskorišćavanja hranljivih materija jer sopstveni enzimi životinja nemaju lak pristup supstratu
 • ovo dovodi do gubitka vrijedne energije i proteina/aminokiselina jer životinja bespotrebno proizvodi više sopstvenih enzima koji na neadekvatan način dejstvuju na celulozna vlakna
 • vlažna stelja ili mekan/vodenast feces zbog štetnih izmena crevne flore

Loše svarena hrana smanjuje produktivnost životinja, povećava proizvodne troškove i smanjuje profitabilnost.

Kako može Axtra XB da pomogne?

Axtra XB je preparat endo-1, 4-ß-ksilanaze i endo-1, 3(4)-ß-glukanaze koji proizvodi Trichoderma reesei. Ksilanaza i ß-glukanaza u Axtri XB ciljaju antinutrijent arabinoksilan i ß-glukan nađen u celuloznim vlaknima žitarica i drugih sirovina. Preko ciljanja ovih slobodnih komponenata vlakana Axtra XB poboljšava varenje pomažući oslobađanje hranljivih materija smanjujući viskozitet crevnog sadržaja; smanjujući proizvodnju velike sekrecije u crevima (ovo uzrokuje endogene gubitke) i poboljšava kvalitet stelje i konzistenciju fecesa.

Axtra XB olakšava…

Sa sigurnošću Daniscovog naučno zasnovanog pristupa ishrani domaćih životinja, Axtra XB je svestran proizvod koji je lak za korišćenje. Axtra XB ima registraciju za mnogo vrsta životinja, fleksibilnost u doziranju i izvanrednu efikasnost u odnosu na razne sirovine.

Axtra XB daje konzistentno ekonomsko poboljšanje u produktivnosti u odnosu na širok opseg vrsta životinja i vrsta receptura, dodajući vrednost hrani i proizvodnji životinja.

Kako najbolje koristiti Axtru XB

Axtra XB je dizajnirana i detaljno testirana za korišćenje kod svinja i živine hranjenih smješom različitih žitarica, npr. pšenica, ječam, raž, tritikale , ovas, kukuruz i biljni proteinski izvori.

 

Vrsta

Fleksibilna aplikacija

Brojleri

0.05 – 0.2 kg/t

Ćurke

0.05 – 0.2 kg/t

Nosilje

0.05 – 0.2 kg/t

Ostala živina

0.05 – 0.2 kg/t

Prasad

0.05 – 0.2 kg/t

Grover finišer za svinje

0.05 – 0.2 kg/t

Veće uštede su moguće kombinujući Axtra XB sa Phyzymom XP – fitazom za maksimalno otpuštanje hranljivih materija. Axtra XB ima svoju matricu za maksimalizovanje uštede u proizvodnji hrane, koja je dostupna po zahtevu.

 

Axtra® PHY 10000 TPT je premijum fitaza specifično razvijena za povećanje svarljivosti fitinskog fosfora, kalcijuma, energije i aminokiselina u živinarskoj i svinjskoj proizvodnji.

Aditivi:

Za poboljšanje svarljivosti:
Garantovana minimalna aktivnost6-Phytase (EC 3.1.3.26) (4a24) 10 000 FTU

Ciljne životinje

Za upotrebu hrani za monogastrične životinje.

Doziranje

250 – 2000 FTU / kg gotove hrane (0,025 – 0,2 kg / t gotove hrane)
Za upotrebu u gotovoj hrani. Uključivanjem bilo direktno ili preko premiksa.

Sastav

Sušeni proizvod fermentacije Trichoderma reesei na nosaču
Nosač: kalcijum karbonat.

Karakteristike

Axtra® PHY 10000 TPT2 se isporučuje kao fino granulisan proizvod prljavo bele ili svetlo braonkaste boje.

Enzimi se proizvode u skladu sa preporukama FAO / VHO JEFCA i FCC. U finalnom proizvodu nema živih mikroorganizama. Nijedan od sastojaka nije životinjskog porekla

Stabilnost obrade

Čuvati u suvim uslovima. Aktivnost enzima ostane stabilna najmanje 15 meseci kada se čuva u originalnom pakovanju na <20 ° C i tokom 6 meseci kada je uključen u premiksu vitamina / minerala i skladišten na <20 ° C.

Veličina pakovanja:

Axtra® PHY 10000 TPT  je dostupan u vrećama od 25 kg sa unutrašnjom vrećom od polietilena i vrećama od 1000 kg.

BioPlus YC™ je probiotik u kome su aktivni sastojci u jednako sprejno osušenoj smješi sporoformnih bakterijskih sojeva Bacillus licheniformis DSM 5749 i Bacillus subtilis DSM 5750. Ova dva mikroorganizma rastu prirodno na tlu i u soji. Bacillus licheniformis i Bacillus subtilis su bakterije koje se, nakon unošenja, raspoređuju u gastro-intestinalnom traktu gdje proizvode enzime koji razlažu skrob – amilaze, enzime koji razlažu proteine – proteaze i enzime koji razlažu masti – lipaze. Ovi enzimi pomažu varenje komponenata hrane u manje molekularne supstance koje su lako iskoristive za životinje. Ovi mikroorganizmi su kompetitivna flora sa E.coli i Clostridia sojevima, te uspešno vrše supresiju istih.

 

Mikroorganizmi koji proizvode enzime:

 • smanjuju broj gram-pozitivnih i gram-negativnih patogenih mikroba u digestivnom traktu
 • obezbeđuju bolji rast
 • poboljšavaju konverziju hrane
 • bolja svarljivost proteina, skroba i masti
 • manja smrtnost
 • homogena legla i jata
 • bolji prirast mladih kategorija
 • poboljšanje proizvodnih rezultata čak i u lošim uslovima gajenja
 • pogodan za peletiranje

 

Zdravlje

 • promocija i stabilizacija pozitivnih i poželjnih bakterija ( mlečnokiselinske bakterije )
 • pomaže metabolizam boljim korišćenjem hranljivih sastojaka
 • stabilizacija crevne flore i prevencija dijare preko supresije E.coli i Clostridia sojeva

 

Proizvodne osobine

 • široko polje aktivnosti dva komlementarna sporulentna Bacilus-a i kompetitivnost sa Clostridia i E.Coli – sprečavanje ‘sudden death sindrom’ kod krmača i vertikalnih infekcija na prasad
 • specijalno selektovani sojevi sintetišu enzime ( proteaze, lipaze, amilaze )
 • poboljšana konverzija hrane i povećan dnevni prirast kod:
 • prasadi prosečna konverzija -4.5% a dnevni prirast 9%
 • krmače mortalitet pre odbijanja -22% a masa na odbijanju +5%
 • ćuraka prosečna konverzija -2% a dnevni prirast 3%
 • brojlera prosečna konverzija -4,5% a dnevni prirast 2,3% a smanjenje smrtnosti -22%
 • Telad prosečna konverzija hrane -2% a dnevni prirast +5%

 

Činjenice:

 • Stabilizacija crevne flore
 • Proizvodnja enzima
 • Preživljavanje u procesu peletiranja i ekspandiranja
 • Kompatibilan sa antibioticima i drugim dodacima hrani

 

Prednosti:

 • Poboljšano zdravstveno stanje
 • Dosledno bolji dnevni prirast i konverzija hrane
 • Smanjuje digestivna oboljenja

Poslednjih godina, kontaminacija biljnih kultura mikoroksinima je postala ozbiljno pitanje koje se tiče industrije stočne hrane. Ukoliko je istina da je prevencija bolja od lečenja podjednako je tačno da nepovoljne vremenske prilike ne omogućavaju da prevencija uvek bude efikasna. Mnogo toksina različite strukture i hemijskog sastava mogu često da budu nađeni u kontaminiranim sirovinama. U svrhu postizanja kompletne dekontaminacije, mješavina adsorbentnih agenasa je jasno indikovana. BioTox® je jedna takva mješavina. Svaki agens uspješno suzbija efekte specifičnog mikotoksina. Proizvod “hvata” toksične supstance svojom adsorbentnom matricom, koja stvara jake elektrostatične veze koje preveniraju razdvajanje ovakvog kompleksa. Sem posedovanja visokog afiniteta prema mikotoksinima, komponente koje čine BioTox® ne prouzrokuju de-apsorpciju, čak ni u uslovima visoke kiselosti (pH 2, na primjer). Ovo je osnovna osobina proizvoda, pošto je kiselost neizbežna u digestivnom traktu. Laboratorijski testovi, eksperimenti uživo i upotreba u različitim situacijama su pokazali efikasnost BioTox®-a u prevenciji i smanjenju problema izazvanih mikotoksinima.

 

Zbog toga se preporučuje da se BioTox® koristi u prisustvu:

 • Vidljivo pljesnive hrane ili sirovine, naročito u periodima kad je kontaminacija u punom zamahu
 • Mikotoksin-kontaminirane hrane ili sirovina, u cilju redukcije negativnih efekata na zdravlje životinja
 • Problema unosa hrane

 

Kao indikacije nam mogu poslužiti smanjen unos hrane, povraćanje, prestanak rasta, redukcija u proizvodnji mlijeka i jaja, opadanje fertiliteta, krvarenje i slabljenje imunog sistema.

 

Korišćenje BioTox® se preporučuje:

 • Kod mogućih nepovoljnih uslova u okruženju (sadržaj vode, temperatura, nivoi kiseonika i ugljendioksida, buđ, toksične materije,mikrobiološka interakcija, insekti, slabokvalitento hranivo) koji nepovoljno utiču na proces skladištenja, a pogoduju razvoju mikotoksina.
 • Kada zastupljenost mikotoksina utiče na gubitke u smislu nižeg prinosa žitarica i smanjenja kvaliteta hrane, smanjenja nutritivnih vrednosti, na uslove gajenja i manji reproduktivni status životinja.
 • BioTox® absorbent, po svom sastavu, nema nikakvih štetnih dejstava na životinje ili ljude. Stoga, nikakve posebne mjere opreza nisu potrebne pri upotrebi ovog proizvoda.
 • BioTox® ne predstavlja nikakvu opasnost po zdravlje životinja čak i prilikom upotrebe sa jako kontaminiranim proizvodima;
 • Zbog svoje efikasnosti; nezavisni istraživački centri su dokazali efikasnost. BioTox® u suzbijanju sledećih mikotoksina: Fumonisin, B1, Zearalenone, Vomitoxin, Aflotoxins, Ochratoxin i drugih.

PRAKTIČNA PRIMENA BETAINA-HCL

 

 • Poboljšana konverzija hrane i performanse rasta
 • Zamena za holin hlorid
 • Smanjeni troškovi ishrane

Šta je Hepatron 75%?

Funkcionalna komponenta Hepatrona 75% je Betain-HCL.

Betain ili trimetilglicin je metilovan derivat glicina; bipolarni molekul sa tri metil grupe (CH3).

Funkcija: Donor metil grupe

Metil grupe Betaina se oslobađaju i na taj način Hepatron 75% postaje donor metil grupe. Donacija metil grupama ja važna za pravilnu funkciju jetre, ćelijsku diobu i reakcije detoksifikacije. Takođe ima ulogu u proizvodnji karnitina i zaštiti bubrega.

Preporučeno doziranje za uštedu Holin Hlorida

Kao donor metil grupe, Betain je efikasniji od Holin Hlorida.

Upotrebom Hepatrona 75% dodavanje Holin Hlorida postaje nepotrebno ukoliko sastojci hrane sadrže dovoljno endogenog Holina za zadovoljenje potreba životinja.

Individualne doze Hepatrona 75% mogu da se kalkulišu u zavisnosti od upotrebljene recepture.

Posebne prednosti Hepatron 75%

 • Efikasno smanjenje troškova izostavljanjem Holin Hlorida
 • Poboljšano prihvatanje zbog odsustva Holin Hlorida
 • Unapređenje kvaliteta proizvoda očuvanjem dragocjenih aditiva (npr. vitamina)

Preporuke za doziranje:

Živina za tov:               310g/t gotove smješe

Koke nosilje:                 80g/t gotove smješe

Telad:                          180g/t gotove smješe

Suprasne krmače:        120g/t gotove smješe

Krmače u laktaciji:       300g/t gotove smješe

Prasad:                       300g/t gotove smješe

Svinje za tov:         90-120g/t gotove smješe

Stabilnost

24 meseca od datuma proizvodnje, kada je skladišteno u neotvorenom originalnom pakovanju na hladnom i suvom.

Hepatron 95% je napravljen od čistog Betaina. Betain ili trimetilglicin je metilovan derivat glicina, bipolarni molekul sa tri metil grupe (CH3). Vrši funkciju kao donor metil grupe, ali pored toga nudi veoma efikasne fiziološke pogodnosti svojim osmoregulativnim efektima.

 

Funkcija 1: Donor metil grupe

Metil grupe Betaina se mogu ukloniti i na taj način Hepatron 95% može biti donor metil grupe. Donacija metil grupama je važna za pravilnu funkciju jetre, ćelijsku diobu i reakcije detoksikacije. Takođe ima ulogu u proizvodnji karnitina i zaštiti bubrega.

 • Kao donor metil grupe, Betain je efikasniji od Holin Hlorida
 • Upotrebom Hepatron 95%, dodavanje Holin Hlorida postaje nepotrebno ukoliko sastojci hrane sadrže dovoljno endogenog Holina za zadovoljenje potreba životinja.
 • Individualne doze Hepatron 95%mogu da se kalkulišu u zavisnosti od upotrebljene recepture.

 

Funkcija 2: Osmoregulacija

Betain se akumulira u ćelijama, stabilizuje balans vode i štiti crevne ćelije od dehidratacije.

 

Podrška stabilnosti i funkciji creva

 • Zdrava crijvna sluzokoža
 • Optimalni unos hranljivih materija
 • Podržava efekte kokcidiostatika
 • Suvlja prostirka

 

Pozitivan uticaj na trup

 • Povećanje grudnog mesa i manji sadržaj trbušnih masti
 • Smanjeni klanični gubici

 

Manji zahtevi za energiom za održavanje metabolizma ćelija

 • Više energije se može koristiti za dodatnu proizvodnju

 

 

Preporuka za doziranje:

 • Funkcija metilacije:

100 – 250 g Hepatron 95% / t gotove smeše

 • Osmotska funkcija:

>1 000 g Hepatron 95% / t gotove smeše

Puferizovana mješavina mravlje, propionske i mliječne kiseline na nosaču

 

 • Snižavanje pH vrijednosti u hrani ( smanjenje puferskog kapaciteta )
 • Poboljšanje higijenskih svojstava stočne hrane
 • Sinergetski efekti sa probioticima  ( npr. BioPlus YC )
 • Poboljšanje svarljivosti

Način delovanja:

BioAcid Ultra je poluprotektirana mješavina kiselina za primjenu u stočnoj hrani za smanjenje pH vrijednosti u digestivnom traktu. Pare kiselina se konstantno oslobađaju i podjednako distribuiraju kroz stočnu hranu. Postiže se visoka konzervacija, koja štiti stočnu hranu od kvarenja.

Organske kiseline kao što su mravlja, propionska i mliječna su slabe kiseline, što znači da u kiseloj pH one se samo delimično razlažu na naelektrisane organske anjone i protone. Njihove pKa vrednosti odgovaraju pH vrednosti pri kojoj su 50% njih disocirane u vodenoj sredini. Za masne kiseline kratkog i srednjeg lanca pKa vrednosti su u rasponu od 3 do 5. U rastvoru niske pH vrednosti većine molekula kiselina biće nedisosovani. Dakle oni nemaju naelektrisanje. To im omogućava da prođu kroz lipidne membrane bakterijskih ćelija. Kada jednom uđu u bakterijsku citoplazmu, visoka proporcija molekula kiselina će disosovati u skoro neutralnoj pH sredini. Protoni i anjoni organskih kiselina su oslobođeni. To sprečava reprodukciju gram negativnih bakterija, dok gram pozitivne bakterije poput laktobacila nisu ugrožene primenom BioAcid Ultra. Kada se koriste u vodi za piće kiseline smanjuju pH vrednost, ograničavaju rast nepoželjne mikroflore i poboljšavaju enzimatsku razgradnju sastojaka hrane.

Posebno mlade životinje proizvode neadekvatne količine želudačne kiseline, što često dovodi do nedovoljne acidifikacije hrane. Dakle rizik od infekcije patogenim klicama se povećava. Pored efekta na stabilizaciju eubioze, primena BioAcid Ultra takođe pokazuje pozitivne efekte na performanse u odgoju. Niža pH vrijednost podržava aktivnost proteaza u pozitivnom smislu, otuda je ukupna iskorišćenost proteina povećana.

Efekti BioAcid Ultra:

 • smanjenje rasta nepoželjne mikroflore
 • smanjenje ulaska nepoželjne mikroflore iz nižih delova creva u želudac (što je važno za tek odlučenu prasad)
 • smanjenje bakterijske razgradnje hranljivih materija
 • smanjenje količine proizvoda bakterijskog metabolizma koji imaju negativan uticaj na zdravlje životinja
 • poboljšanje svarljivosti proteina putem aktiviranja pepsinogena u pepsin
 • crijevna disocijacija oslobađa H+ jone koji služe kao pH barijera protiv patogena
 • kolonizacija vila
 • veći efekat smanjenja želudačne pH

Prednosti BioAcid Ultra

 • BioAcid Ultra je “siguran”
 • Značajno smanjuje problem prašine i tako doprinosi boljem radnom okruženju u skladištima
 • Puferski i granulisan, stoga manje isparljiv i korozivan, i time lakši za korišćenje

Sastav:

Mliječna kiselina (E 270), mravlja kiselina (E 236), amonijum – formijat (E 295), propionska kiselina (E 280) i amonijum – propionat (E 284) na nosaču (vermikulit).

Doziranje:

1,0 – 5,0 kg/toni stočne hrane

( U zavisnosti od sastava i kvaliteta stočne hrane )

Bredol je emulgator koji se koristi u industriji stočne hrane radi:

 1. Lakšeg miješanja vode i ulja. Ovo omogućava bolje, bezbednije, ravnomernije i dugotrajnije vlaženje hrane.
 2. Lakšeg miješanja svih poznatih tečnosti koje se koriste u industriji stočne hrane (aminokiseline, tečni zakišeljivači, ulja, voda, melasa i slično)
 3. Lakšeg i bržeg peletiranja i uštede električne energije tokom procesa peletiranja. Radni vek matrice produžava za oko 10%.
 4. Radi manjeg penušanja mlečnih zamenica tokom procesa pripreme za napajanje. 

Bredol 683® se dozira od 0,4-0,5 kg/T gotove hrane.

TechnoMos® je prebiotik i imunostimulans baziran na oligomananima i β-glukanu ekstrahovanim direktno iz ćelijskog zida pivskog kvasca (Saccharomyces cerevisiae).

TechnoMos® sadrži visok sadržaj veoma efikasnih

 • β-Glukana i
 • Mannanoligosaccharid-a.

Koji je način delovanja TechnoMos®?

β-(1,3) Glukana

… su poznati kao imunomodulatori sa stimulišućim efektom na nespecifični imuni sistem. β-Glucane podržava odbranu organizma aktivirajući makrofage što provocira povećanje proizvodnje imunoglobulina. Naročito za tek rođene i mlađe životinje su ovi efekti životno značajni. Međutim, i sve druge životinje imaju koristi od ovih efekata tokom stresnih perioda (npr. infekcije, promene hrane, premeštaji, vakcinacije).

Mananoligosaharidi (MOS)

… su ne svarljivi karbohidrati koji imaju pozitivan regulatorni efekat na crijevnu mikrofloru. U digestivnom traktu MOS dolazi u kontakt sa specifičnom crijevnom mikroflorom – kako onom poželjnom tako i onom patogenom, kao što su E. coli, salmonella, clostridia. Obično ovi patogeni organizmi se vezuju za crijevni zid i ometaju zdravstveno stanje životinja kolonizujući crijevni sadržaj. Zbog specifičnog afiniteta, MOS je sposoban da se vezuje za receptore patogena. Na ovaj način se izbjegava vezivanje patogena na crijevni zid. Ovaj kompleks (patogen-MOS) koji nastaje, izbacuje se preko izmeta. Borbom sa patogenima, poželjna crijevna flora (Bifidobacteria, Lactobacillus species) se podržava. Normalna crijevna flora je preduslov ta maksimalno iskorišćavanje hranljivih materija.

Aditivi/g:

Bacillus licheniformis        min. 8,0 x 109 CFU / g

 

Preporučena doza:

Brojleri:

 • CFU po kg gotove hrane: min: 0,8 x 109 – max: 2,0 x 109
 • mg po kg gotove hrane:min: 100 – max: 250

Hemijski sastav:

 • Bacillus licheniformis sprejno osušen koncentrat spora  3.0%
 • Diatomejska zemlja                                                          1.0%
 • Kalcijum karbonat                                                            96.0%

Bjezbedonosne preporuke:

Obezbjediti adekvatnu ventilaciju/aeraciju i sprečiti stvaranje prašine. Koristiti zaštitne naočare, opremu za disanje i rukavice. U slučaju bilo kakvog kontakta sa očima i kožom isprati sa dosta vode.

Stabilnost i skladištenje:

24 meseca od datuma proizvodnje kada se skladišti u originalnom pakovanju na hladnom (<37°C) i suvom mestu.

Rok trajanja:

24  meseca od datuma proizvodnje

Dodatak hrani ili vodi za živinu i svinje nakon vakcinacije i medikacije

 

DIJETETSKI DODATAK U ISHRANI SVINJA I ŽIVINE

Prašak koji se dodaje u vodu ili u hranu za svinje i živinu:

 • Rescue Kit® se koristi odmah nakon vakcinacije i medikacije
 • Rescue Kit® obnavlja crijevnu floru poremećenu veterinarskim tretmanima i ubrzava regeneraciju crijevnog zida
 • Rescue Kit® pomaže održavanje osnovnih crijevnih funkcija tokom rizičnih i neoptimalnih uslova proizvodnje
 • Održava produktivnost u periodima malapsorpcije
 • Smanjuje lečenja, mortalitet i morbiditet životinja

Način delovanja:

 • Probiotska komponenta stabilizuje crevnu floru i prevenira dijareu
 • Supresivno deluje na štetnu mikrofloru
 • Podržava poželjne bakterije, npr. lactobacillus
 • Pojačava crijevnu mukozu i ubrzava njen oporavak nakon disbakterioza i malapsorpcije
 • Održava osmotski balans ćelija mukoze crijeva što dovodi do bolje retencije vode, bolje resorpcije hranljivih materija, smanjuje dehidrataciju i vodnjikavost izmeta
 • Pojačava imuni odgovor zbog visoko dostupnog cinka koji pomaže regeneraciju ćelija mukoze

Osobine proizvoda:

Rescue Kit® sadrži neophodne komponente koje ubrzavaju rekonvalescenciju nakon lečenja ili vakcinacije. Rescue Kit® prevenira reinfekcije i nespecifične enteritise i podržava imuni odgovor tokom stresnih perioda i malapsorpcije koja je recimo uzrokovana lečenjem. Rescue Kit® sadrži isključivo prirodne proizvode bez ikakvih sintetskih komponenata.

Doziranje:

U hrani: 2kg/T gotove smeše u predstarteru i starteru kod prasadi ili tokom 5-10 dana nakon antibiotskog tretmana

U vodi: 1kg/1000L vode 10 dana tokom odbijanja od sise prasadi, tokom stresa, za održavanja mikrobnog balansa i nakon antibiotskih tretmana kod živine i svinja.

Napomena:

Ne koristiti zajedno sa antibioticima. U tim slucajevima koristiti vodotopivi Bio Zink®. Cevi očistiti pre upotrebe i svaki treći dan tokom upotrebe.

Mješavina organskih kiselina za poboljšanje higijene vode za svinje i živinu.

 

 • Poboljšava higijenu vode
 • Smanjuje formiranje biofilma u sistemu za napajanje
 • Smanjuje rast nepoželjne mikroflore
 • Smanjuje bekterijsko razlaganje hranljivih materija
 • Poboljšava svarljivost proteina

Način delovanja:

Kiseline koje se nalaze u Versal Liquidu imaju dva načina delovanja:

 1. Jedan dio kiseline disocira lako. Tako se pH vrijednost u hrani, vodi i crijevnom traktu brzo smanjuje. Zbog ovako kisele sredine razvoj štetnih bakterija je otežan.
 2. Drugi nedisosovan dio organskih kiselina difuzijom ulazi u ćelije gram negativnih bakterija. Kiselina disocira unutar ćelije čime je reprodukcija bakterija inhibirana. Poželjna mikroflora, kao što su laktobacili, nije ugrožena aplikacijom Versal Liquid-

Mlade životinje obično ne proizvode adekvatne količine kiselina koje bi zaustavile prodor nepoželjne mikroflore iz nižih partija crijeva u želudac. Versal Liquid poboljšava acidifikaciju, stabilizuje eubiozu u crijevnom traktu i ima efekte na uzgojne performanse.

Niske vrijednosti pH su neophodne za aktivaciju želudačne proteaze – pepsina. Tako niska pH vrednost povećava svarljivost proteina.

Aditivi:

 • Mravlja kiselina ( E 236 )
 • Propionska kiselina ( E 280 )
 • Mlečna kiselina ( E 270 )
 • Limunska kiselina ( E 330 )
 • Sirćetna kiselina ( E 260 )

Doziranje u pijaćoj vodi:

0.5 – 2.0 kg/1000 kg ( za ciljnu pH od 4.5 )

Doziranje zavisi od kvaliteta vode.

Dopunska smješa za smanjenje stresa kod ćuraka, koka nosilja, brojlera i ostalih kategorija životinja– vodeni rastvor

 • Održavanje proizvodnih rezultata tokom perioda stresa
 • Smanjenje morbiditeta i mortaliteta

Način djelovanja:

 • Stress Pack sprečava stres sindrom zahvaljujući specijalnim stres-redukujućim sastojcima
 • Stress Pack pojačava odbrambene mehanizme u organizmu
 • Poboljšava sposobnost vezivanja vode

Stress Pack se preporučuje kod

 • Suboptimalne klime – toplotni stres
 • Preseljenja, pražnjenja objekata
 • Transporta
 • Vakcinacije
 • Promene ishrane

Primjena:

Kroz pijaću vodu

1 – 1.5 kg / 1 000 l pijaće vode

Vreme primjene

5 – 10 dana

Specijalne prednosti:

 • Stress Pack je formulisan da pomogne pticama da se izbore sa stresom i da pojača odbrambene sposobnosti organizma
 • Nestresirane životinje- znači manje bolesti i uginuća
 • Održavanje proizvodnih rezultata – prirasta, FCR
 • Smanjenje veterinarskih troškova
 • Ušteda troškova u proizvodnji životinja
 • Stress Pack sadrži samo prirodne sastojke bez ikakvih sintetskih komponenata

 

Avizyme ®

Axtra XB ®

Axtra ® PHY 10000 TPT

BioPlus ® YC-sorbitol

BioTox®
adsorbent mikotoksina

Hepatron ® 75%

Hepatron ® 95%

BioAcid ® Ultra

TechnoMos ®

GalliPro®Tect 200

Rescue Kit ®

VerSal Liquid ®